Internationaal Seminar Jah-Jireh

seminar.jpg

Woensdag 24 en donderdag 25 oktober 2018 werd in Cheshire Engeland een 2-daags internationaal seminar gehouden. Het thema was 'Het vieren van uitstekende en meelevende zorg'. (Celebrating outstanding and compassionate care).

Vertegenwoordigers waren afgevaardigd vanuit Amerika, Engeland, Nederland, Tsechië, Slowakije, Polen en Denemarken. Daarnaast was er een filmverslag ingezonden vanuit Jah-Jireh Zuid-Korea en had het hoofdkantoor in de Verenigde Staten br. Wilson afgevaardigd, die dient in een afdeling die verantwoordelijk is voor de medische- en fysieke zorg voor 5500 Bethellieten alsmede 5000 speciale volletijddienaren in de Verenigde Staten.

Onze ervaringen delen wij graag met al diegenen die met Jah-Jireh Nederland op de een of andere manier verbonden zijn, als medewerkers, bewoners, vrijwilligers of ouderlingen van de Christelijke gemeenten waarbij onze bewoners verbonden zijn.

Uitstekende en meelevende zorg vieren

Vanuit dit thema werden informatie, ervaringen en ontwikkelingen gedeeld op het gebied van

  • Goed bestuur

  • Innovatieve inschrijvingsprocedures

  • Dementie vriendelijke omgeving

  • Een spirituele focus gericht op welbevinding

  • Zinvolle- en opbouwende activiteiten

  • Meelevende palliatieve zorg

  • Continue verbeteringen door evaluaties

Bijzonder interessant waren de presentaties die elk van de aanwezige landen verzorgden. Hieruit bleken heel duidelijk zowel de overeenkomsten -de grondslag van al het werk op basis van Spreuken 3:27- als de verschillen per land.

Die verschillen kwamen onder andere tot uitdrukking in de schaalgrootte van de locaties, waaruit bleek dat in Nederland meer broeders en zusters in een locatie samen werden verzorgd dan in veel andere landen. Een uitzondering hierop was Zuid-Korea, maar daar werden de bewoners met 3 of 4 tezamen in één kamer gehuisvest. Jah-Jireh Nederland behoort tot een van de grotere zorgaanbieders binnen de Jah-Jireh familie.

Ook de wijze van financiering van de zorg bleek heel verschillend. Waar wij in Nederland uitgaan van het zelfstandig huren van een appartement en de zorg ondergebracht bij de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of de Ziektekostenverzekering, kunnen de kosten voor de bewoners in de Verenigde Staten oplopen van $ 3.050 tot wel $ 5.250 per maand!

De Nederlandse bijdrage

Albert de Goede, voorzitter van onze Raad van Bestuur toonde video’s van onze 3 locaties en ging in op enkele hoogtepunten binnen de ontwikkeling van de Stichting Jah-Jireh Woonzorg. Vanzelfsprekend betrof dat de verzelfstandiging in 2017 en de buitengewone manier waarop broeders en zusters ons hun vertrouwen schonken bij de crowdfunding, die noodzakelijk was voor de opstart.

Het behalen van het Gouden Kwaliteitskeurmerk als slechts één van de 20 zorgaanbieders in Nederland die dit tot nu toe realiseerden kon binnen het thema ‘Uitstekende en meelevende zorg vieren’ onmogelijk onvermeld blijven.

Met name het grote aantal heel betrokken vrijwilligers en mantelzorgers onderstreepte het streven van Jah-Jireh Nederland om invulling te geven aan de leitekst van het Seminar: Wees moedig en sterk en ga aan de slag. (1 Kron 28:20)

De bijdrage van br. David Wilson van het Hoofdkantoor in Warwick

Br. Wilson bracht de hartelijke groeten over van zowel de 8 leden van het Besturend Lichaam als van de 19 leden van het bijkantoor van de Verenigde Staten. Hij gaf aan onder de indruk te zijn van de ontwikkeling van de afgelopen jaren bij Jah-Jireh en merkte op dat het overduidelijk is dat Jah-Jireh op dezelfde manier gemotiveerd wordt om uitstekende zorg te verlenen als de medewerkers van zijn afdeling op Bethel.

Wat zouden 5 woorden zijn om jullie werk, jullie motivatie te omschrijven? Dezelfde als de motivatie van Jezus, zoals door hem uitgesproken de nacht voor hij stierf? Johannes 14:31 “Ik houd van de Vader” Daardoor werd Jezus gemotiveerd en het was ‘opdat de wereld het zou weten’. Jezus zei: “Ik houd van de Vader” en… hij wilde net als zijn Vader zijn. Daarom zegt hij in datzelfde vers: “Maar ik doe precies wat de Vader me heeft opgedragen.”

Het zijn niet alleen de woorden, maar meer nog de daden, zoals iedereen in deze zaal bij Jah-Jireh dat doet.

Omdat Jezus van zijn Vader houd bedenkt hij steeds wat zijn Vader zou doen. Dat uit zich in de manier waarop hij leefde. En dat zien wij hier bij jullie in Jah-Jireh ook. In jullie gevoelens voor anderen en in jullie navolgen van Jehovah en Jezus.

Broeder Wilson citeerde uit een brief van het bijkantoor: “Niets draagt meer bij aan het geluk van de broeders dan de overtuiging dat ze geliefd en gewaardeerd zijn. Blijf Gods liefde voor zijn schaapjes weerspiegelen.”

Als we meelevende zorg verlenen, zoals het thema van jullie seminar zegt, weerspiegelen wij Jehovah’s liefde. Wij merken dat jullie dezelfde liefde en motivatie hebben. Deze brief werd door het Besturend Lichaam gezonden naar elk bijkantoor dat enige vorm van een medische afdeling heeft.

Uit dezelfde brief: Jehovah zet de standaard als het gaat om liefdevolle zorg en medeleven. Jesaja 41:9,10,13 zegt “Jou heb ik weggehaald van de einden van de aarde, jou heb ik geroepen uit de meest afgelegen streken. Ik zei tegen je: “Jij bent mijn dienaar. Ik heb je uitgekozen, ik heb je niet afgewezen. 10 Wees niet bang, want ik ben met je. Maak je geen zorgen, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je zeker helpen. Ik zal je stevig vasthouden met mijn rechterhand van rechtvaardigheid.” 13 Want ik ben Jehovah, je God, die je rechterhand vastpakt en tegen je zegt: “Wees niet bang. Ik zal je helpen.”

Vervolgens toonde broeder Wilson filmpjes en foto’s van de zorg die de broeders in de Verenigde Staten verlenen aan Bethellieten, zowel in de verschillende operationele faciliteiten als in Fishkill, de locatie waar specifiek oudere en zorgbehoevende Bethellieten worden verzorgd. Broeder Wilson merkte op: “Bij Jah-Jireh over de hele wereld zien we dezelfde liefde en zorg, want…. Wij houden van de Vader!”

Interessant was dat op Bethel Amerika dezelfde procedure wordt gevolgd als bij Jah-Jireh in Engeland na het overlijden. Los van de begrafenislezing is er na eigenlijk direct na het overlijden een korte rouw bijeenkomst, waarbij artsen, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers die erg bij de overledene betrokken waren, gedachten en herinneringen delen. Het zijn momenten van tranen en lachen, passend bij de herinneringen. Een dergelijke bijeenkomst houden wij ook in Nederland.

Een laatste aanmoediging van broeder Wilson over het omgaan met uitdagende omstandigheden. Jehovah neemt ze niet noodzakelijkerwijs weg, maar helpt ons ermee om te gaan. Een hulp is een acroniem van het woordje JOY (Vreugde). Concentreer je eerst en vooral op Jehovah (ik houd van de Vader), vervolgens op Others (anderen) en pas dan op Yourself (jezelf).

Mag dat onze motivatie zijn en blijven: We houden van de Vader, en geven uitstekende en meelevende zorg aan anderen.

Muzikaal besluit

Jullie kunnen je voorstellen dat de woorden van broeder Wilson de aanwezigen (en daarmee nu zeker ook de thuisblijvers) echt een hart onder de riem staken. Wij houden van de Vader en…. Van Zijn schaapjes, onze lieve broeders en zusters.

Het seminar zelf werd besloten door het gezamenlijk zingen van het nieuwe lied dat tijdens ons congres was geïntroduceerd: Maak me moedig.

Het afscheidsdiner werd muzikaal omlijst door een optreden van broeder Brian Locking, oud gitarist van The Shadows. Met veel plezier en enige zelfspot speelde deze 87 jaar oude lieve broeder op basgitaar en mondharmonica oude en nieuwe bekende nummers.

Albert de Goede
Eunice Willemstein
Peter van der Zouwen